1. Kontakt

Zahraniční fyzická osoba – Silvia Chymová
IČO: 19695136,
se sídlem Cejl 40/107, 602 00 Brno – Zábrdovice

Webové stránky: www.languagegames.cz
Emailová adresa: englishgamesbrno@gmail.com

2. Úvodní ustanovení

2.1 Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi Silviou Chymovou, jakožto poskytovatelem (dále též jen jako “poskytovatel”) a osobou využívající služby poskytovatele, jakožto objednatelem (dále též jen jako “objednatel”), společně pak též jako “smluvní strany”. Službou poskytovanou poskytovatelem se rozumí poskytování vzdělávacích kurzů (dále též jen jako “kurzy”), jazykový mentoring a účast na jiných mimoškolních akcích.

2.2 Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí smluvního vztahu.

2.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat po předchozí domluvě obou smluvních stran.

2.4 Znění obchodních  odmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

3. Předmět plnění

3.1 Firemní vzdělávací kurzy, jiné mimoškolní aktivity a jazykový mentoring jsou nabízeny a specifikovány na webových stránkách poskytovatele.

3.2 Poskytovatel se zavazuje tyto služby za úhradu realizovat. Podrobné informace o konkrétních službách jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatele případně po osobních konzultacích vedoucí k uzavření smlouvy o poskytování výuky. Smluvní vztah vzniká po podpisu smlouvy. Odesláním nezávazné přihlášky objednatel potvrzuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé a že jejich poskytnutí je dobrovolné a slouží především za účelem další komunikace a realizace služeb. V případě individuálních konzultací a jazykového mentoringu vzniká smluvní vztah potvrzením prostřednictvím mailové komunikace.

4. Úhrada předmětu plnění

4.1 Objednatel je povinen hradit kurzovné za jazykový mentoring vždy za předchozí měsíc na základě faktury vystavené poskytovatelem.

4.2. Ceny mimoškolních aktivit a kurzů jsou sjednané dohodou mezi poskytovatelem a objednatelem. Jsou vždy uvedeny u každého kurzu. Tyto ceny jsou cenami smluvními, které vycházejí z nabídky jednotlivých služeb. Objednatel cenu hradí vždy před zahájením kurzu. Zahraniční fyzická osoba Silvia Chymová má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytováním. 

4.3 V případě pozdní platby za objednaný kurz nebo jazykový mentoring může být vyžadována smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny faktury za každý den prodlení.

4.4 Úhrada ceny kurzu, mimoškolní aktivity nebo jazykového mentoringu proběhne bankovním převodem na bankovní účet poskytovatele. V takovém případě bude objednateli zaslán na jím uvedenou emailovou adresu pokyn k úhradě. Za den úhrady je považován den, kdy je cena kurzu připsána na účet poskytovatele.

5. Změna předmětu plnění ze strany objednatele

5.1 Změny předmětu plnění jsou řešeny dodatky ke smlouvě uzavřené mezi objednatelem a poskytovatelem.

6. Odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele, změna termínu plnění

6.1 Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel nedodrží platební podmínky a spozdí se s platbou nejméně dvakrát v řadě.

6.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy s objednatelem, který by narušoval průběh kurzu, ohrožoval majetek nebo zdraví ostatních studentů v kurzu nebo zdraví či majetek poskytovatele. 

6.3 V případě nařízení Vlády ČR jakkoliv upravující provoz poskytovatele (vyhlášení nouzového stavu, karanténa) poskytovatel převádí formát výuky na online. Objednatel nemá v tomto případě nárok na vrácení peněz, protože výuka dále probíhá dle smluveného rozsahu a poskytovatel je připraven tento rozsah ve stanoveném termínu kurzu dodržet.

6.4 V souvislost s bezpečností práce a zdravím si poskytovatel v souvislosti s čl. 6.5. vyhrazuje právo vypovědět studenta z bez náhrady z kurzu v případě, že objednatel nebude dodržovat nařízené hygienické předpisy (například ochrana obličeje rouškou apod.).

7. Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele

7.1 Po zahájení kurzu a/nebo v případě přerušení docházky do kurzu z důvodů na straně objednatele, nemá objednatel nárok na vrácení ceny kurzu. Cena kurzu se zejména nevrací za pozdě zrušené hodiny, pokud objednatel či účastníci kurzu, v průběhu kurzu jakkoli dlouho a z jakýchkoli důvodů kurz nenavštěvují. Případná absence se řeší s jednotlivým lektorem kurzu a poskytovatelem individuálně. Pozdě zrušenou lekcí se rozumí taková lekce, která nebyla zrušena alespoň 24 hodin před plánovaným konáním.

7.2. Objednatel se zavazuje informovat lektora nebo Silvii Chymovou o své nepřítomnosti alespoň 24 hodin před plánovaným konáním lekce. Pokud se objednatel předem neomluví, je předmět plnění považován za realizovaný a objednatel je povinen jej v plné míře uhradit.

8. Provoz učebny

8.1 Kurzy probíhají online, v prostorách objednatele nebo prostorách poskytovatele a to v budově C nacházející se na adrese Cejl 107, 602 00 Brno nebo v budově nachádzející se na adrese Halasovo náměstí 4, 638 00 Brno.

8.2 V prostorách poskytovatele, jakož i celém objektu, kde se prostory poskytovatele nacházejí, platí zákaz kouření.

8.3 Účastníci kurzu jsou povinni řídit se pokynů lektora a chovat se tak, aby jejich zaviněním nebyl poškozen majetek poskytovatele nebo vlastníků budovy. Účastníci kurzu nesmí ohrožovat zdraví ostatních studentů, jakož i zdraví vyučujícího lektora či poskytovatele.

8.4 Při způsobení škody ze strany objednatele či účastníků kurzu na majetku či zdraví ostatních účastníků kurzu, lektora či poskytovatele, jakož i na majetku vlastníka budovy, ve které se učebna nachází, je objednatel povinen uhradit poskytovateli vzniklou škodu.

8.5 Poskytovatel i objednatel se zavazují dodržovat hygienická nařízení platná pro vnitřní prostory, tj. nošení roušek, používání desinfekce při vstupu do budovy atp.

8.6 Poskytovatel neručí objednateli či účastníkům kurzu za odložené věci v prostorách poskytovatele.

9. Rozsah kurzu a výuka

9.1 Kurzy a mimoškolní aktivity mají svůj rozsah předem daný a objednatel je s ním předem seznámen.

9.2 Výuka neprobíhá o státních svátcích, případně během Vánoc a Velikonoc. O případných změnách budou účastníci kurzu vždy předem informováni.

9.3 V případě vyhlášení Výjimečného stavu a jiných zákoných opatření omezujících kontakt mezi lidmi se výuka v plném rozsahu přesouvá online, aby objednatel nepřišel o žádné ze smluvených lekcí. Lekce v takovém případě probíhají standardně v den a čas, na který byly plánované.

10. Práva z vadného plnění/Reklamace

10.1 Pokud poskytovatel neposkytne služby ve sjednaném rozsahu a kvalitě, a nestane se tak v důsledku chování objednatele či účastníků kurzu, náleží objednateli práva z vadného plnění.

10.2 Objednatel je oprávněn reklamovat jím objednané plnění prostřednictvím výše uvedené emailové adresy (englishgamesbrno@gmail.com), popřípadě po předchozí domluvě též osobně.

10.3 V případě, že bude reklamace uznána jako oprávněná, má objednatel nárok požadovat přiměřenou slevu z ceny kurzu anebo náhradní hodiny v rámci jiného kurzu v rozsahu, ve kterém se předchozí kurz neuskutečnil.

10.4 Objednatel nemá nárok na náhradní lekce v případě absence nezaviněné poskytovatelem. Náhradní lekce z důvodu opakované absence je možné sjednat pouze jako samostatně vedené lekce, které je nutné uhradit.

10.4 Poskytovatel není povinen nahradit jedinci zameškané lekce na úkor ostatních studentů.

11. Ochrana osobních údajů

11.1 Objednatel svým souhlasem s těmito obchodními podmínkami vyjadřuje rovněž souhlas se zpracováním svých osobních údajů, jakožto i údajů účastníků kurzu, poskytovatelem v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů (Zákon č. 101/2000 Sb.) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “GDPR”).

11.2 Poskytovatel má právo využívat objednatelem poskytnutých údajů za účelem kontaktování účastníků kurzu a k marketingovým účelům na dobu neurčitou, tj. do odvolání. Poskytovatel se zavazuje k tomu, že údaje neposkytne třetím osobám. Objednatel, jakož i jednotlivý účastník kurzu, je oprávněn tento souhlas kdykoliv písemně odvolat.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny otevřené jazykové kurzy pořádané zahraniční fyzickou osobou. Jakékoli další nároky obou smluvních stran nad rámec těchto všeobecných obchodních podmínek a uzavřených smluv, budou považovány za bezpředmětné.

12.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek.

12.3 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od dne 04. 09. 2023.