Jako pomůcku při zkoumání této otázky použijeme koncept “pyramídy učení” (Edgar Dale). Jde o vizuální znázornění, které kategorizuje různé typy vzdělávacích aktivit podle úrovně zapojení žáka a míry udržení znalostí v paměti, kterou údajně podporují. Podle tohoto modelu si žáci uchovávají více informací z činností, do kterých jsou aktivněji zapojeni.

Je důležité poznamenat, že ačkoli je tento model užitečnou pomůckou pro uvažování o aktivním a pasivním učení, konkrétní procenta, která se v něm často uvádějí, je třeba brát s rezervou. Tato čísla nejsou podložena existujícím výzkumem a účinnost vzdělávacích aktivit se může u jednotlivých osob a v různých kontextech značně lišit. Účinné strategie učení navíc závisí na řadě faktorů, včetně předchozích znalostí studenta, složitosti materiálu, cílů učení atd.

Koncept obecně naznačuje, že pro účely učení je samostatný poslech nejméně efektivní. Pokud je do výuky zapojen i vizuální aspekt, je učení poutavější a vede k vyšší míře zapamatování. O úroveň výš je výuka, která zahrnuje také pohyb. Z hlediska dlouhodobého učení a udržení znalostí jsou za nejefektivnější považovány metody aktivního zapojení do procesu učení, např. simulace, kde obohacení výuky o sociální interakce je obzvláště přínosné.

Nejdůležitějším poznatkem této teorie je, že čím více smyslů je zapojeno do učení, tím větší je pravděpodobnost zapamatování. Učení také nejlépe funguje v přítomnosti dalších lidí. Pro dokonalý výsledek učení je skvělé mít k dispozici minimálně 3 lidi:

  1. někoho na vyšší úrovni, kdo vás učením provede,
  2. někoho na stejné úrovni, s kým si budete procvičovat nové dovednosti,
  3. někoho na nižší úrovni, koho budete učit již zvládnuté koncepty, a tak si je upevňovat.

Metody pro učení se cizích jazyků

Co tedy konkrétně dělat, aby jste se učili efektivně? Na základě vlastních zájmů, stylu učení a cíle, kterého se v jazyku snažíte dosáhnout, můžete v různé míře použít několik metod. Zvláště důležité je mít na paměti, že zvolené metody musí:

  1. být relevantní stanoveným cílům a stávající jazykové úrovni,
  2. být zábavné a aktivizovat co nejvíce častí lidského mozku,
  3. být součástí širšího smysluplného systému učení,
  4. umožňovat častý a pravidelný kontakt s cílovým jazykem.

To nejlepší, co můžete pro rozvoj svých jazykových kompetencí udělat, je aktivně jazyk vnášet do každodenního života a pravidelne procvičovat:

Kreativní tvorba vlastní hry v párech.

Druhá nejlepší varianta je vytvořit simulaci prostředí, ve kterém můžete praktizovat:

Testování vlastní hry.

Výše popsané způsoby jsou zaměřeny především (ale ne jenom) na procvičování a zdokonalování již získaných dovedností. Pro osvojení zcela nových jsou vhodné například následující metody:


Další články: